หน้าแรก
 การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 ตัวอย่างรูปถ่ายการแต่งกายของบัณฑิต
VDO การฝึุกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 VDO สาธิตการสวม-ถอดชุดครุยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (สจล.)

ตัวอย่างการการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (มจพ.)
ดาวน์โหลดระเบียบการแต่งกาย (pdf)
   
 
 

        ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
                รูปภาพตัวอย่างการแต่งกาย
 
                    บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี


                    บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี


                    บัณฑิตชายระดับปริญญาโท

                    บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโท                    บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
                    บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

                    บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์