หน้าแรก
 การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 ตัวอย่างรูปถ่ายการแต่งกายของบัณฑิต
VDO การฝึุกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 VDO สาธิตการสวม-ถอดชุดครุยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (สจล.)

ตัวอย่างการการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (มจพ.)
ดาวน์โหลดระเบียบการแต่งกาย (pdf)
   
 
 

        ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
                ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี
   
    การแต่งกายของบัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี
  ขอบคุณข้อมูลจาก : ผกท.ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย  แส้ทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สจล.