หน้าแรก
 การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
 การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 ตัวอย่างรูปถ่ายการแต่งกายของบัณฑิต
VDO การผึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 VDO สาธิตการสวม-ถอดชุดครุยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (สจล.)

ตัวอย่างการการแต่งกายบัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี (มจพ.)
ดาวน์โหลดระเบียบการแต่งกาย (pdf)
   
 
 

        ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 
                ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี
   
    การแต่งกายของบัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี
    ขอบคุณข้อมูลจาก : กองกิจการนักศึกษา มจพ.