ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
calendar address :
https://www.google.com/calendar/feeds/mp1q40ct077ia94al86m0dudno%40group.calendar.google.com/public/basic
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน
 
 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800