ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น
              
                  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
                   
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. กรุงเทพฯ
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2557 ใช้เอกสารฉบับเดียวกับภาคฤดูร้อน                   

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800