ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
                    เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 >> Download <<
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
                    เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 >> Download <<
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. กรุงเทพฯ
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง
                   
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800