ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
calendar address :
https://www.google.com/calendar/feeds/mp1q40ct077ia94al86m0dudno%40group.calendar.google.com/public/basic
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1  update 06/08/2015
**เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558                   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
                   
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  อัพเดท 26/5/2015
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา อัพเดท 26/5/2015 อัพเดท 26/5/2015
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. กรุงเทพฯ
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2557 ใช้เอกสารฉบับเดียวกับภาคฤดูร้อน     
** เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557          อัพเดท 26/5/2015      

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800