ปฏิทินการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา

                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ปวช./ปริญญาตรี

                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
                     
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. กรุงเทพฯ
                     ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน มจพ. ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง
                    เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 >> Download <<
OFFICE  OF THE REGISTRAR