ปฏิทินการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ระดับ ปวช. Calendar address
https://calendar.google.com/calendar/ical/d36bj4itnis6ingqi5ngtpo6ss%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

ระดับ ปริญญาตรี. Calendar address
https://calendar.google.com/calendar/ical/n1u8hhgt31q6fh2u2rhom0ddbk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

ระดับ บัณฑิตศึกษา. Calendar address
https://calendar.google.com/calendar/ical/aav91oamci8bhl59o91k4hm80g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                       ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
                    ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
                     ระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
                      ตารางกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน
 
 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800