กำหนดเวลาการลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
ภาคเรียนที่ 1/2556
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา (Web)

วัน เดือน ปี ช่วงเลขประจำตัวนักศึกษา หมายเหตุ
  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปี  
  วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 5501001610012 - 5511023616382 ยกเว้นนักศึกษาระดับ ปวช.
  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 5401001610013 - 5411021610329
  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 5310060016 - 5399263010
และนักศึกษาเลขประจำตัว 52 ลงมา
  วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556
นักศึกษาทุกเลขประจำตัวที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามช่วงเวลา
 
                              Download เอกสารกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ไฟล์ PDF)
   หมายเหตุ 
       1. สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และปริญญาตรี
       2. นักศึกษาจองวิชาเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด และชำระเงินผ่านช่องทางที่เลือกภายในระยะเวลาตามใบจองวิชาเรียน