เงินอุดหนุนวิชาการ
             ระัดับ ปริญญาตรี
 

  ภาคการศึกษาละ
    ทุกคณะ (ยกเว้น สาขา MA , ATM , APD)
      เงินอุดหนุนทางวิชาการ/เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ                                    25,000  บาท
         สาขา MA , ATM , APD
       เงินอุดหนุนทางวิชาการ/เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ 20,000 บาท

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ