เงินอุดหนุนวิชาการ
            ระัดับ ป.วช.
 

  ภาคการศึกษาละ
      เงินอุดหนุนทางวิชาการ/เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ                                    15,000  บาท

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ