ค่าธรรมเนียมเิงินพัฒนาวิชาการ
             ระดับปริญญาตรี
 

  ภาคการศึกษาละ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์                              
           ค่าพัฒนาวิชาการ 6,000 บาท
     คณะอื่น                                  
           ค่าพัฒนาวิชาการ 5,000 บาท

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ