ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
                 ปีการศึกษา 2558
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                               แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                                     แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                                  ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงการศึกษา    ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                 
     นักศึกษาปกติ
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์                              เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                        เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะอุตสาหกรรมเกษตร                          เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 14,000 3,000
     - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 14,000 3,000
     - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ           เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 28,000 3,000
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี           เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 19,000 3,000
     - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม   เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 19,000 3,000
     - คณะบริหารธุรกิจ                                 เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 19,000 3,000
     - วิทยาลัยนานาชาติ                               เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 60,000 -
     - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม              เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 25,000 3,000
     - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ      เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 19,000 3,000
     - นักศึกษาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 25,000
     - นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ                เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 60,000 -
     - นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ                    เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 80,000 -
     นักศึกษาสมทบพิเศษ                            เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 29,000 3,000
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
                 ปีการศึกษา 2556
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                               แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                                     แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                                  ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงการศึกษา    ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                 
     นักศึกษาปกติ
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์                              เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                        เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 15,000 3,000
     - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 14,000 3,000
     - คณะอุตสาหกรรมเกษตร                          เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 14,000 3,000
     - นักศึกษาวิทยาเขตระยอง                        เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 14,000 3,000
     นักศึกษาสมทบพิเศษ                            เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 29,000 3,000
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2553
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                               แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                                     แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                                  ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงการศึกษา    ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                 
     - นักศึกษาปกติ                                     เหมาจ่าย   ภาคการศึกษาละ 10,000 3,000
     - นักศึกษาปกติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)         เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 10,500 3,000
     - นักศึกษาสมทบพิเศษ                            เหมาจ่าย    ภาคการศึกษาละ 29,000 3,000
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2552
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                               แรกเข้า 200 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                                     แรกเข้า 500 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                                  ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                                           ภาคการศึกษาละ 350 -
  ค่าบำรุงการศึกษา                                                    ภาคการศึกษาละ 400 800
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                                     ภาคการศึกษาละ 400 200
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                                       ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                                            ภาคการศึกษาละ
800 -
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  เงินอุดหนุนทางวิชาการ/                                            ภาคการศึกษาละ
  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
รายละเอียด  -
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา                                 ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  -
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน    
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 100 200
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 200 400
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2551
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                               แรกเข้า 200 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                                     แรกเข้า 500 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                                  ปีละ 150
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                                            ภาคการศึกษาละ 250  -
  ค่าบำรุงการศึกษา                                                     ภาคการศึกษาละ 400 800
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                                      ภาคการศึกษาละ 400 200
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                                        ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                                             ภาคการศึกษาละ 800 600
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  เงินอุดหนุนทางวิชาการ/                                             ภาคการศึกษาละ
  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
รายละเอียด  -
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา                                 ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  -
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน  -  -
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 100 200
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 200 400