ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
                 ปีการศึกษา 2557
 
รายการ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  *ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                     แรกเข้า 1,000 -
  *ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                           แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                          ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                                   ภาคการศึกษาละ 450 450
  ค่าบำรุงการศึกษา                                            ภาคการศึกษาละ 1,400 1,400
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                             ภาคการศึกษาละ 500 300
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                               ภาคการศึกษาละ 200 200
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                                    ภาคการศึกษาละ
900 900
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-400)
  ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ                            ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  -
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน  
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 300
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 500 500
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                                           หน่วยกิตละ 900 900
                 ปีการศึกษา 2553
 
รายการ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  *ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                     แรกเข้า 1,000 -
  *ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                           แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                          ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                                   ภาคการศึกษาละ 350 350
  ค่าบำรุงการศึกษา                                            ภาคการศึกษาละ 1,400 1,400
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                             ภาคการศึกษาละ 500 300
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                               ภาคการศึกษาละ 100 100
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                                    ภาคการศึกษาละ
800 800
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-400)
  ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ                            ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  -
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน  
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 300
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 500 500
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                                           หน่วยกิตละ 900 900
  หมายเหตุ
         
1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
            (นักศึกษา รหัส 52 ขึ้นไป)
         2.อัตราค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ใช้กับนักศึกษารหัส 53 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2551
 
รายการ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                      แรกเข้า 300  -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                            แรกเข้า 500 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                          ปีละ 250  -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                                   ภาคการศึกษาละ 250 250
  ค่าบำรุงการศึกษา                                            ภาคการศึกษาละ 1,400 1,400
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                             ภาคการศึกษาละ 500 300
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                               ภาคการศึกษาละ 100 100
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                                    ภาคการศึกษาละ 800 800
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-400)
  ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ                            ภาคการศึกษาละ รายละเอียด  -
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 300
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 500 500
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                                           หน่วยกิตละ 900 900
   หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2551 ใช้กับนักศึกษารหัส 51 ลงไป