ค่าธรรมเนียมเิงินพัฒนาวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
             คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาเอก                                    7,500  บาท
     ระดับปริญญาโท                                      7,500  บาท
     ระดับปริญญาโท (รูปแบบสหกิจศึกษา)         22,000 บาท
กลับสู่ด้านบน

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาเอก                                    10,000  บาท
     ระดับปริญญาโท                                      7,500  บาท
กลับสู่ด้านบน

           คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 

   ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาเอก                                
           สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม                        10,000 บาท
           สาขาวิชาสถิติประยุกต์                           10,000 บาท
     ระดับปริญญาโท                                  
           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์                   5,000 บาท
           สาขาิวิชาสถิติประยุกต์                            5,000 บาท
           สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 5,000 บาท
           สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
           สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 10,000 บาท
           สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10,000 บาท
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 10,000 บาท
           สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10,000 บาท
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท
           สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ 10,000 บาท
กลับสู่ด้านบน

           คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาเอก                                   
           สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30,000 บาท
     ระดับปริญญาโท                                      7,500  บาท
กลับสู่ด้านบน

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาเอก (ภาษาไทย)                                   40,000 บาท
     ระดับปริญญาโท  (ภาษาไทย)                       10,000  บาท
กลับสู่ด้านบน

           คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาโท                         7,500  บาท
กลับสู่ด้านบน

           วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

  ภาคการศึกษาละ
     ระดับปริญญาโท                         7,500  บาท
กลับสู่ด้านบน

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ