ค่าธรรมเนียมเิงินพัฒนาวิชาการ
             ระัดับ ป.วช.
 

  ภาคการศึกษาละ
      ค่าพัฒนาวิชาการ                                    5,000  บาท

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ