ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช.
                 ปีการศึกษา 2554
 
รายการ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                  แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                        แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                      ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา                          
     - นักศึกษาปกติ                           เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,000 2,000
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
     - ค่าอบรมจริยธรรม                                             แรกเข้า 500 -
     - ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา                                    แรกเข้า 200 -
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2553
 
รายการ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                  แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                        แรกเข้า 1,000 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                      ปีละ 250 -
  ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา                          
     - นักศึกษาปกติ                           เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,500 2,000
     - นักศึกษาสมทบพิเศษ                  เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 18,500 2,000
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2552
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                 แรกเข้า 200
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                       แรกเข้า 500 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                     ปีละ 250  -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                              ภาคการศึกษาละ 350
  ค่าบำรุงการศึกษา                                       ภาคการศึกษาละ 300 600
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                        ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                          ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                               ภาคการศึกษาละ
800 -
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800) (200-800) 
  เงินอุดหนุนทางวิชาการ/                               ภาคการศึกษาละ
  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
รายละเอียด  -
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา                   ภาคการศึกษาละ รายละเอียด
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน  
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 50 100
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 100 200
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                                       หน่วยกิตละ  -
  หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
                 ปีการศึกษา 2551
 
รายการ ปกติ ฤดูร้อน
  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                                 แรกเข้า 200
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                       แรกเข้า 500 -
  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                                     ปีละ 150  -
  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา                              ภาคการศึกษาละ 250
  ค่าบำรุงการศึกษา                                      ภาคการศึกษาละ 300 600
  ค่าบำรุงห้องสมุด                                        ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงสุขภาพ                                          ภาคการศึกษาละ 100 200
  ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ                               ภาคการศึกษาละ 800 600
  ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า (200-800)
  เงินอุดหนุนทางวิชาการ/                               ภาคการศึกษาละ
  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
รายละเอียด  -
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา                   ภาคการศึกษาละ รายละเอียด
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน  -
      - ทฤษฎี หน่วยกิตละ 50 100
      - ปฏิฺบัติ  หน่วยกิตละ 100 200
   วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                                       หน่วยกิตละ  -