ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา
                 ป.วช./ปริญญาตรี /บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษา
เอกสารการศึกษา ราคา : ฉบับ
   Transcript 40 บาท
   Transcript ฉบับภาษาไทย
( เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้รับ Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์แล้ว)
200 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัิติ 40 บาท
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ(ภาษาอังกฤษ) 40 บาท
   หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองรอผลสอบ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา 40 บาท
   หนังสือรับรองเวลาเีรียนนอกเวลาราชการ 40 บาท
   หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา 40 บาท / วิชา
   ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 200 บาท
   ใบเกรด (KMUT- 48) ที่ขอเพิ่มเิติม 5 บาท
   ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแทนฉบับเดิมที่ชำรุด/สูญหาย  
        ระดับ ปวช.และ ปวส. 150 บาท
        ระดับปริญญาตรี 1,300 บาท
        ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท
   ปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 500 บาท
   บัตรประจำตัวนักศึกษา 200 บาท