ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        อัตรารักษาสภาพ PROJECT / THESIS
                ระดับปริญญาตรี

-
   1.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท 3,000 บาท
   2.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 52 (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงการศึกษา 400 บาท 800 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท 200 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100 บาท 200 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 800 บาท -
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 350 บาท -
รวม 2,050 บาท 1,200 บาท
   3.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 47-51 (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงการศึกษา 400 บาท 800 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท 200 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100 บาท 200 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 800 บาท -
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 250 บาท -
รวม 1,950 บาท 1,200 บาท
   4.  รักษาสภาพ PROJECT นักศึกษา เลขประจำตัว 46 ลงไป (ค่าปรับรักษาสภาพ 200 บาทตลอด)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงการศึกษา 400  บาท 800  บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 400  บาท 200  บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100  บาท 200  บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 300  บาท 600  บาท
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 250  บาท -
รวม 1,450  บาท 1,800  บาท
หมายเหตุ  1.ระดับ ป.วช./ป.วส. ภาคปกติ           12-24 หน่วยกิต         ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
               2.ระดับปริญญาตรี     ภาคปกติ (เช้า)    9-22หน่วยกิต           ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
                                          ภาคปกติ(บ่าย)    6-18 หน่วยกิต
               3.ระดับ ป.โท/ป.เอก  ภาคปกติ           4-15 หน่วยกิต          ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 

 
                ระดับบัณฑิตศึกษา
 

   1.  รักษาสภาพ THESIS ของ นักศึกษา ป.โท / ป.เอก เลขประจำตัว 52 เป็นต้นไป(ค่าปรับรักษาสภาพ 200-400 บาท)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงสถานภาพ 1,000 บาท 1,000 บาท
                   ค่าบำรุงการศึกษา 1,400 บาท 1,400 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท 300 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100 บาท 100 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 800 บาท 800 บาท
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 350 บาท 350 บาท
รวม 4,150 บาท 3,950 บาท
   2.  รักษาสภาพ THESIS ของ นักศึกษา ป.โท / ป.เอก เลขประจำตัว 47-51 (ค่าปรับรักษาสภาพ 200-400 บาท)
  ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   ค่าบำรุงสถานภาพ 1,000 บาท 1,000 บาท
                   ค่าบำรุงการศึกษา 1,400 บาท 1,400 บาท
                   ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท 300 บาท
                   ค่าบำรุงสุขภาพ 100 บาท 100 บาท
                   ค่าบำรุงระบบสารสนเทศ 800 บาท 800 บาท
                   ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 250 บาท 250 บาท
รวม 4,050 บาท 3,850 บาท
หมายเหตุ 1.ระดับ ป.วช. / ป.วส.  ภาคปกติ            12-24 หน่วยกิต       ฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
              2.ระดับ ป.ตรี              ภาคปกติ(เช้า)      9-22  หน่วยกิต       ฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
                                            ภาคปกติ(บ่าย)     6-18  หน่วยกิต
              3.ระดับ ป.โท - ป.เอก   ภาคปกติ             4-15  หน่วยกิต       ฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต