ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับปริญญาตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่ารักษาสภาพ Project/Thesis
ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
 ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา
 ระเบียบประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 
 
 

        อัตราค่าลงทะเีบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน
                ระดับปริญญาตรี

-
   ค่าลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน นักศึกษาเลขประจำตัว 53 เป็นต้นไป
  ภาคฤดูร้อน(Summer)
                   นักศึกษาปกติ 3,000 บาท
                   นักศึกษาสมทบพิเศษ 3,000 บาท
รวม  
กลับสู่ด้านบน