เอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จะต้องดำเนินการ / เตรียมเอกสาร / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
        
1. ซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยคู่มือนักศึกษา คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษา คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ราคาชุดละ 200 บาท ที่งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1
2. ศึกษาเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กรอกข้อมูลต่าง ๆให้ครบถ้วน
3. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเรียงเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
 
รายการเอกสาร  
3.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา/(Transcript) 2 ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                       2 ฉบับ
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                    2 ฉบับ
3.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี)                2 ฉบับ
3.6 ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย)  
3.7 คำรับรองของผู้ปกครองของตนเอง  
3.8 หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ  
3.9 ทะเบียนประวัติ (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย)  
3.10 สติกเกอร์ที่อยู่ปัจจุบัน  
3.11 ใบรับรองความประพฤติ  
3.12 ใบบันทึกประวัตินักศึกษา (ท.11/OMR)  
3.13 เอกสารทำบัตรนักศึกษา ATM (ติดรูปถ่ายเรียบร้อย)พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
3.14 ใบข้อมูลประวัตินักศึกษา (พิมพ์จากการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 1 ฉบับ
  หมายเหตุ 
    1. เอกสารลำดับที่ 3.6 – 3.13 อยู่ในชุดเอกสารขึ้นทะเบียน
    2. เอกสารลำดับที่ 3.14  นักศึกษาพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
    3. สำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง
4. พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวัน – เวลาที่คณะ/วิทยาลัยกำหนดโดยดูจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อ                
    4.1 ตรวจสอบคุณวุฒิ/เอกสารของนักศึกษา              
    4.2 ตรวจสอบชื่อ – สกุล ให้เลขประจำตัว                
    4.3 รับทราบแผนการเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน                  
    4.4 รับ Username และ Password ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา (ใช้สำหรับการลงทะเบียน/ดูผลการเรียน/ตารางสอน-  ตารางสอบ)
    4.5 ลงนามในใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาและหนังสือรับรอง   
  หมายเหตุ  เมื่อทราบเลขประจำตัว  นักศึกษาจะต้อง
                     1. เขียนเลขประจำตัวในช่องเลขประจำตัวของเอกสารทุกฉบับ
                     2. เขียนเลขประจำตัว ชื่อย่อสาขาวิชาในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   
  
5. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนวิชาเรียนตามวัน – เวลาที่คณะกำหนด (ดูจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกฯ) ขั้นตอนการดำเนินการอยู่ในชุดเอกสารขึ้นทะเบียน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  ขั้นตอนที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
                     ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบ/ลงนามในใบแทนบัตรนักศึกษา และจะได้รับ Username/Password ระบบสารสนเทศ และเอกสาร ท.1
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการกรอกเอกสารขึ้นทะเบียน
       ขั้นตอนนี้ นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง เขียนเลขประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาและเรียงลำดับ เอกสารตามคำแนะำนำให้เรียบร้อย
  ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
        ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจะได้รับใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา, แบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนักศึกษา
   ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลประวัติ OMR
       ขั้นตอนนี้ จะเป็นการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ท.11
   ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนวิชาเรียนและพิมพ์ใบรายงานผล
       ขั้นตอนนี้ นักศึกษาต้องทำการ login เข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาและบันทึกข้อมูล ลงทะเบียนตามตารางสอนรายวิชาและสั่งพิมพ์รายงานผลการจองวิชาเรียน ท.13-2  พร้อมกับรับรายงานผล การพิมพ์ใบจองวิชาเรียน ท.13-2
    ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและชำระเงิน       
       ขั้นตอนนี้ นักศึกษา ยื่นใบ ท.13-2 ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและนำใบเสร็จรับเงินไปชำระกับ เจ้าหน้าที่ พร้อมกับรับใบเสร็จรับเงินและใบจองวิชาเรียน ท.13-2 คืน
    ขั้นตอนที่ 7 เปิดบัญชี / ทำบัตรนักศึกษา
      ขั้นตอนนี้ นักศึกษาจะต้องยื่นแบบกรอกข้อมูลสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 200 บาท
  **  นักศึกษาต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน   การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนวิชาเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์

*** กรณีขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 
 
© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ