คู่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการลงทะเบียนวิชาเรียน (ไฟล์ Ms Word)
  กา่รเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนทาง Internet
  คำแนะนำการลงทะเบียนผ่าน Internet  
  ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน 
  ขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรียน 
  ขั้นตอนการเปลี่ยนตอนวิชาเีรียน  
  ขั้นตอนการถอนวิชาเรียน
คู่ืมือการลงทะเบียนวิชาเรียน
  กา่รเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนทาง Internet
  คำแนะนำการลงทะเบียนผ่าน Internet
  ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน
  ขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรียน
  ขั้นตอนการเปลี่ยนตอนวิชาเีรียน
  ขั้นตอนการถอนวิชาเรียน

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518  ถนนพิบูลสงคราม  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์.0-2913-2500-24 ต่อ 1628-1635
โทรศัพท์/โทรสาร.0-25874341