หน้าแรก
 การลงทะเบียนวิชาเรียน
 การเพิ่มวิชาเรียน
 การเปลี่ยนตอนวิชาเีรียน
 การถอนวิชาเรียน
 
 
 

       การลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2553
                ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ผ่าน WEB
   เข้าสู่ระบบ
  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือ โปรแกรม Web Browser อื่นๆ หลังจากนั้นพิมพ์ URL ดังนี้http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
  2. จะปรากฏหน้าจอในการ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ดังรูปที่ 1รูปที่ 1  หน้าจอ Login  เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
  3. ทำการป้อน Username และ Password ของนักศึกษา จากนั้น คลิกปุ่ม 
  4. หากนักศึกษาสามารถ Login ผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูการทำงานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
  5. คลิกที่เมนู  ลงทะเบียน  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3
รูปที่ 3  หน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  6. ให้นักศึกษาทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยที่รายวิชาใดไม่ต้องการลงทะเบียนให้คลิกยกเลิก เครื่องหมาย หลังรายวิชานั้นๆ และสำหรับในรายวิชาใดที่ต้องการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเลือกตอน-วันเวลาเรียนได้โดยคลิกเลือกภายในช่องแสดงตอน-วันเวลาเรียน  ของรายวิชานั้น
  7. หลังจากทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกวิธีชำระเงิน แล้วคลิกที่ปุ่ม 
  8. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย รายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียน และค่าำบำรุง และค่าธรรมเนียม การศึกษาดังรูปที่ 4-1 และ 4-2รูปที่ 4-1  หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆหลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนและเลือกวิธีชำระเงิน SCB Easy Net
 
รูปที่ 4-2  หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆหลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนและเลือกวิธีชำระเงิน SCB Direct Debit (เลขที่บัญชี หมายถึงเลขที่บัญชีของนักศึกษาเอง)
  9. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขในส่วนของการเลือกการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา หรือการเลือกตอน-วันเวลาเรียน ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม   เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอรูปที่ 3 และทำขั้นตอนในข้อ 6-7 อีกครั้ง แต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน(เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
  10. จะปรากฏหน้าจอแสดงการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 5 ซึ่งจากหน้าจอนี้  นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน หรือ คลิกที่ปุ่ม  เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย
    หมายเหตุ
               1.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้ารับการศึกษา เมื่อจองวิชาเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์รายงาน ผลการจองวิชาเรียน และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่กำหนด

รูปที่ 5-1 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรกจะขึ้นหน้าจอรูปที่ 5- 1
               2. นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุน กรอ. เมื่อจองวิชาเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์รายงาน ผลการจองวิชาเรียน และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 40 ปี มจพ.จะไม่ขึ้นหน้าจอรูปที่ 6
  11. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
        -  นักศึกษาที่เลือกวิธีการชำระเงิน หักบัญชีอัตโนมัติ SCB Direct Debit ต้องนำเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาให้พร้อมภายในวันที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอแสดงรายละเอียดต่าง ๆ หลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน      
        -  นักศึกษาที่เลือกวิธีการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย SCB Easy Net ต้อง login เข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เลือกเมนู “ผลลงทะเบียน” และกดปุ่ม “Pay On-line” จะขึ้นหน้าจอของธนาคารไทยพาณิชย์ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายการชำระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์
               ให้นักศึกษาทำการป้อน Login Name และ Password ที่ได้จากการสมัคร SCB Easy Net และ กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอแสดงยอดเงินที่นักศึกษาต้องชำระ พร้อมกับให้นักศึกษา ทำการเลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการเลือกบัญชีที่ต้องการ
              เมื่อนักศึกษาเลือกบัญชีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการทำรายการชำระเงิน ดังรูปที่ 8
รูปที่ 8  หน้าจอแสดงผลการทำรายการชำระเงิน
       จากนั้นให้นักศึกษาคลิกปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการชำระค่าลงทะเบียน

รูปที่  9  หน้าจอแสดงผลการชำระเงินค่าลงทะเบียน
         ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอรูปที่ 9 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเีบียนนักศึกษา
  12. ถ้าต้องการดูผลการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถคลิกที่ เมนู ผลลงทะเบียน เพื่อ แสดงผลการลงทะเบียนได้และในหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม
           12.1  จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10  หน้าต่างแสดงรายละเอียดของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน
          12.2 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างในการสั่งพิมพ์ ดังรูปที่ 11 ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน

รูปที่  11  หน้าต่างในการสั่งพิมพ์ใบจองวิชาเรียน
         12.3  เมื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนเสร็จแล้วให้นักศึกษาปิดหน้าต่างของการแสดงรายละเอียดใบจองวิชาเรียนโดยการคลิกเครื่องหมาย  ที่อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างเพื่อกลับสู่หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
  13. ถ้าต้องการออกจากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาสามารถทำได้โดยการคลิกที่ เมนู ออกจากระบบ