หน้าแรก
 การลงทะเบียนวิชาเรียน
 การเพิ่มวิชาเรียน
 การเปลี่ยนตอนวิชาเีรียน
 การถอนวิชาเรียน
 
 
 

        การลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
* ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
   
                 ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน WEB
  เข้าสู่ระบบ
  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือ โปรแกรม Web Browser อื่นๆ หลังจากนั้นพิมพ์ URL ดังนี้http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp
  2. จะปรากฏหน้าจอในการ Login เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1  หน้าจอ Login  เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
  3. ทำการป้อน Username และ Password ของนักศึกษา จากนั้น คลิกปุ่ม 
  4. หากนักศึกษาสามารถ Login ผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2รูปที่ 2 หน้าจอแสดงเมนูการทำงานต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
  5. คลิกที่เมนู  ลงทะเบียน  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3
รูปที่ 3  หน้าจอแสดงรายวิชาต่างๆที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  6. ให้นักศึกษาทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยที่รายวิชาใดไม่ต้องการลงทะเบียนให้คลิกยกเลิก เครื่องหมาย หลังรายวิชานั้นๆ และสำหรับในรายวิชาใดที่ต้องการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเลือกตอน-วันเวลาเรียนได้โดยคลิกเลือกภายในช่องแสดงตอน-วันเวลาเรียน  ของรายวิชานั้น
  7. หลังจากทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม 
  8. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย รายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียน และค่าำบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรูปที่ 4
  
รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆหลังจากเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
  9. ให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขในส่วนของการเลือกการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา หรือการเลือกตอน-วันเวลาเรียน ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม   เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอรูปที่ 3 และทำขั้นตอนในข้อ 6-7 อีกครั้ง แต่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน(เมื่อกดปุ่ม Submit แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก)
  10. จะปรากฏหน้าจอแสดงการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย ดังรูปที่ 5 ซึ่งจากหน้าจอนี้  นักศึกษาสามารถคลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน หรือ คลิกที่ปุ่ม  เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน
  
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการจองวิชาเรียนเสร็จเรียบร้อย
  11. ถ้าต้องการดูผลการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถคลิกที่ เมนู ผลลงทะเบียน เพื่อ แสดงผลการลงทะเบียนได้และในหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  
        11.1  จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าต่างแสดงรายละเอียดของใบรายงานผลการจองวิชาเรียน
          11.2 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างในการสั่งพิมพ์ ดังรูปที่ 7 ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียน

รูปที่ 7  หน้าต่างในการสั่งพิมพ์ใบจองวิชาเรียน
         11.3  เมื่อสั่งพิมพ์ใบรายงานผลการจองวิชาเรียนเสร็จแล้วให้นักศึกษาปิดหน้าต่างของการแสดงรายละเอียดใบจองวิชาเรียนโดยการคลิกเครื่องหมาย  ที่อยู่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างเพื่อกลับสู่หน้าจอระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
    12. ถ้าต้องการออกจากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาสามารถทำได้โดยการคลิกที่ เมนู ออกจากระบบ