การเตรียมตัวและการลงทะเบียนทาง Internet 
                1. ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา
           นักศึกษาตรวจสอบปฏิทินการศึกษา และกำหนดเวลาการลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th คลิกเลือกปฏิทินการศึกษา 
                2. ตรวจสอบตารางสอน – ตารางสอบ
           นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอทราบแผนการเรียนตามวัน เวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายหรือคลิกดูข้อมูลตารางเรียนได้ที่  http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/tess/dataQuery.jsp
                3. ตรวจสอบ Username/Password
           นักศึกษาต้องทดสอบเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา และระบบ SCB Easy Netสำหรับชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนช่วงเวลาการลงทะเบียนกรณีมีปัญหาการใช้งานจะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข ล่วงหน้า(ยกเว้นนักศึกษากองทุน กยศ.การลงทะเบียนปกติ/ล่าช้า ระบบจะตัดจ่ายจากเงินกองทุนฯ)
                4. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
           นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวัน-เวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายเพื่่อ
               ขอรับทราบแผนการเรียน/ปรึกษาการลงทะเบียนวิชาเรียน           
               ขอคำแนะนำวิธีการลงทะเบียนผ่านWeb(สามารถคลิกดูได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th)
                5. ลงทะเบียนวิชาเรียน
           นักศึกษาทำการลงทะเบียนตามวิธีการลงทะเบียนผ่าน Web ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาหรือตามประกาศกำหนดเวลาลงทะเบียนผ่าน Web ตั้งแต่เวลา 6.00–23.00 น.กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1628-1635 ในเวลาราชการ หรือสามารถศึกษาได้จากคำถาม–คำตอบปัญหาการลงทะเบียน โดยคลิกดูที่  http://acdserv.kmutnb.ac.th  
                6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพิมพ์รายงานผลการดำเนินการเก็บไว้ตรวจสอบ
                7. ขอรับใบเสร็จรับเงิน
            นักศึกษาิติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่งานการเงิน อาคาร TGGS  ชั้น 1
                8. นำใบจองวิชาเรียน (ท.13 – 2) แจ้งงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
            สำหรับนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  หมายเหตุ 
            การลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคเรียนแรกที่เข้ารับการศึกษาให้ปฏิบัติตามคำแนะำนำของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เอกสาร ท.7)