คำแนะนำการลงทะเบียนผ่าน Internet
                กรณีนักศึกษาลืม Password
         1. Username/Password ของระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ให้ติดต่อที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาิ อาคาร TGGS ชั้น 2   
         2. Username/Password SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) นักศีกษา มจพ. กรุงเทพฯให้ติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขานนทบุรี ส่วนนักศีกษา มจพ.ปราจีีนบุรี ให้ติดต่อที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขาปราจีนบุรี สามารถสอบถามข้อมูล ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2777-7777
                การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน Internet
          นักศึกษาใหม่ ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาชำระเงินเป็นเงินสด            
            นักศึกษารหัส 49 ขึ้นไปสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 วิธี คือ                          
                 -  ชำระเงินผ่าน Internet ด้วย SCB Easy Net                         
                 -  ชำระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ SCB Direct Debit            
            นักศึกษารหัส 48 ลงไป ชำระเงินผ่าน Internet ด้วย SCB Easy Net
                กรณีบัญชีนักศึกษาถูกปิด?
          บัญชีบัตรนักศึกษาถูกปิด สาเหตุเนื่องมาจากบัญชีบัตรนักศึกษาไม่มีการเคลื่อนไหว / ไม่มีเงินคงค้างในบัญชี ตามข้อกำหนดของธนาคาร ดังนั้น เมื่อบัญชีถูกปิด นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ จะต้องดำเนินการติดต่อที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขานนทบุรี ส่วนนักศีกษา มจพ. ปราจีนบุรี จะต้องดำเนินการติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาปราจีนบุรีเพื่อเปิดบัญชีใหม่ พร้อมทั้งขอ Username/Password SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ใหม่เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ผ่าน Internet กรณีนักศึกษารหัส 49 ขึ้นไปให้แจ้งเลขที่บัญชีใหม่ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
                ข้อแนะนำ
           นักศึกษาควรมีการเคลื่อนไหว / มีเงินคงค้างในบัญชีตามข้อกำหนดของธนาคาร