ขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ปริญญาตรี
 
  นักศึกษา มจพ. ทั้งวิทยาเขต กรุงเทพ และปราจีนบุรี
  นักศึกษาเข้าระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา จากเว็บไซต์ http://services.regis.kmutnb.ac.th
ในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
  ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และบันทึกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และทำการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
      ถ้าหากนักศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูล ชื่อ-สกุลผิด ขอให้ติดต่อแก้ไขที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ
   
             ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
 
   นักศึกษาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย
   
หมายเหตุ
 1. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
 2. เมื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาหรือ จากเว็บไซต์ http://202.28.17.14/stdcheck/
 3. นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ Transcript และหนังสือรับรองสภาอนุมัติในขั้นตอนการขอเอกสารจากงานทะเบียน ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา http://regis.kmutnb.ac.th/data_doc/step_contact/index.html

© Copyright 2008 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ