หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ประกาศที่เกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา

เรื่อง  การกำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
เรื่อง  ห้ามนักศึกษาดื่มสุรา หรือของมึนเมาบริเวณรอบสถาบัน
เรื่อง  ห้ามนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน
เรื่อง  รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา
เรื่อง  ให้นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ชั้นปีที่1 เข้าพักหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง  ระบบข้อมูลข่าวสาร