หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ประกาศเกี่ยวกับการเงิน

เรื่อง การจัดเก็บเงินผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี พ.ศ.2556
เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาตรี
เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับและการเบิกจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2538
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการสมทบพิเศษ
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการ  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องกล  พ.ศ. 2544
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)พ.ศ. 2544
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)พ.ศ. 2540
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  (โครงการสำหรับผู้บริหาร )พ.ศ. 2542
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา ในโครงการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม(โครงการผู้บริหาร) พ.ศ. 2543
เรื่อง การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา ในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2543
เรื่อง การเก็บเงินค่าลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาคฤดูร้อน  และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เรื่อง การเก็บเงินค่าลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  (ฉบับที่ 2)