หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉิน
รื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา