หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
แบบปัก คัทเตอร์
รูปคัทเตอร์ปักด้วยไหมสีแดงสด
       
หมายเหตุ   ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
               ขนาดของรูปคัทเตอร์ (รูปเท่าตัวจริง) นักศึกษาสามารถดูได้จากคู่มือนักศึกษา ท.๑๐
 
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
 
                 ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สำเร็จการศึกษา
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
ระดับปริญญาบัณฑิต
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
หรือเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
 
หมายเหตุ ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด