หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่3) พ.ศ.2560
การศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2534
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2534
การรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2553
การรับนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและทางด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาในคณะ วิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ
พ.ศ.2543
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง  สถาบันสมทบ พ.ศ.2549
 การใช้บริการห้องสมุด  พ.ศ.2549