หน้าแรก
 ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
 ประกาศเกี่ยวกับการเงิน
 ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
 ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับวินัยและรูปถ่ายนักศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา
 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา
 ระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 ประกาศเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
 
 
 

        ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 
                ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ปวช./ป.ตรี

    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
     การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พ.ศ.2559
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
    ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี (ฉบับ5 4) พ.ศ.2558
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่จะเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2558
    ค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2557
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) หลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2557
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียนและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนี่ยมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2553
     การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พ.ศ. 2553
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ.2551
    การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีพ.ศ. 2538
    การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ    โครงการหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม และโครงการหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ สถาบันชนาพัฒน์ พ.ศ. 2548
    กำหนดอัตราเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิในการเข้าศึกษาต่อ
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program) พ.ศ. 2550
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการพิเศษ (สองภาษา)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2554

                  ระเบียบเกี่ยวกับการเงินระดับ บัณฑิตศึกษา

   การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบันทิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
   การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
   การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
   การเก็บเงินอุดหนุนทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
   การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุง  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นานาชาติ) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ OKLAHOMA  STATE  UNIVERSITY
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัคร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2550