หน้าแรก
 ทรานสคริปต์

 หนังสือรับรองสภาอนุมัต

 หนังสือรับรองรอผลสอบ
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
 หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
หนังสือรับรองการลาออก
 หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
 ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใบเกรด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 
 
 

    ทรานสคริปต์
     
     กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา / กรณีเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการและระบุกรณีเป็นกำลังศึกษาอยู่

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 รูปถ่าย -
 ค่าธรรมเนียม กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา 40 บาท/ฉบับ
 ค่าธรรมเนียม กรณีเพื่อตรวจสอบผลการเรียน 20 บาท/ฉบับ
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
(นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
2 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ ตลอดเวลา
 จำนวนที่ขอได้ ไม่จำกัด
 
     กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน โดยเลือกที่ช่อง Transcript ระบุจำนวนที่ต้องการและระบุกรณี สำเร็จการศึกษา พร้อมระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่สำเร็จ

3.ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

             3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

             3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

             3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)

4.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 รูปถ่าย(สวมชุดครุยวิทยฐานะ) ขนาด 1 นิ้ว ( 3x4 ซม.) *
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท/ฉบับ
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
3-5 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ หลังอนุมัติผลการศึกษา
 จำนวนที่ขอได้ ไม่จำกัด
หมายเหตุ    * นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2542 - ปัจจุบัน
                  - แนบรูปถ่ายสี หรือ ขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว (3x4 ซม.) มากกว่า จำนวน Transcript ที่ขอ 1 รูป
            ยกเว้น กรณี เคยขอ Transcript ฉบับสมบูรณ์แล้ว แนบรูปถ่ายเท่าจำนวนที่ขอ
                    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนภาคเรียนที่ 2/2542
                  - แนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
            ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536-1/2542 ถ้าเคยขอหลักฐานแล้ว ไม่ต้องแนบรูปถ่ายอีก
                 * * กรณีที่นักศึกษาเคยขอเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน
 
     กรณีลาออก/พ้นสภาพ
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.
เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน โดยเลือกที่ช่อง Transcript ระบุจำนวนที่ต้องการ และระบุกรณี

3.
ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

             3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

             3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

             3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)


4.
ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 รูปถ่าย(สวมเครื่องแบบนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว ( 3x4 ซม.) *
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท/ฉบับ
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
3-5 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ หลังอนุมัติผลการศึกษา
 จำนวนที่ขอได้ ไม่จำกัด
หมายเหตุ    * นักศึกษาที่ลาออก/พ้นสภาพ
                    - แนบรูปถ่ายสี หรือ ขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว (3x4 ซม.) ตามจำนวน Transcript ที่ขอ
                 * * กรณีที่นักศึกษาเคยขอเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน 
 
     ทรานสคริปต์  ฉบับภาษาไทย
1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการ

3.
ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4.
ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 รูปถ่าย -
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท/ฉบับ
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
1 เดือน ทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ หลังอนุมัติผลการศึกษา
 จำนวนที่ขอได้ ไม่จำกัด
 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติม ดูหมายเหตุ

หมายเหต
1.นักศึกษาที่สามารถขอ Transcript ฉบับภาษาไทย จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

2.ปริญญาตรี   ให้แนบเอกสาร  Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

3.บัณฑิตวิทยาลัย ที่เรียน แผน ก. แบบ ก(1) แบบ ก(2) ให้แนบใบแบบรายงานผลการอนุมัติวิทยานิพนธ์ และ Transcript ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ

  คำชี้แจงเพิ่มเติม
  - รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา
(ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
  - เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
  - ถ้าคะแนนในภาคการศึกษานั้นยังไม่สมบูรณ์ทุกวิชาหรือยังไม่มีการอนุมัติผล 
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่ออก Transcript ในภาคการศึกษานั้นให้ 
นักศึกษาจะได้รับ Transcript ถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้รับอนุมัติผลโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  - เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
  - วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร
ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  *** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***
  - เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  - นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ