หน้าแรก
 ทรานสคริปต์

 หนังสือรับรองสภาอนุมัต

 หนังสือรับรองรอผลสอบ
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
 หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
หนังสือรับรองการลาออก
 หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
 ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใบเกรด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 
 
 

    ใบปริญญาบัตร (ใบแทน)
  1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 
 รูปถ่าย -
 ค่าธรรมเนียม 1,300 บาท/ฉบับ
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
1 เดือน
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ ตลอดเวลา
 จำนวน 1 ฉบับ
 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติม ใบแจ้งความ/ใบปริญญาบัตรที่ชำรุด
หมายเหตุ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว

 

  คำชี้แจงเพิ่มเติม
1. กรณีชำรุด (แนบฉบับที่ชำรุด)
2. กรณีสูญหาย (แนบใบแจ้งความสถานีตำรวจ)
3. ใบปริญญาบัตร เป็นเอกสารที่เสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการ,อธิการบดี,นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม จึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
*** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***
  - เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์) ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  - นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ