หน้าแรก
 ทรานสคริปต์

 หนังสือรับรองสภาอนุมัต

 หนังสือรับรองรอผลสอบ
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
 หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
หนังสือรับรองการลาออก
 หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
 ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใบเกรด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 
 
 

    หนังสือรับรองสภาอนุมัติ
  1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ลาออก

3.ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

     3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

     3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

     3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)

4.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 
 รูปถ่าย(สวมชุดครุยวิทยฐานะ) ขนาด 1 นิ้ว (3x4 ซม.) 1 รูป
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
5 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ หลังวันอนุมัติผล
 จำนวนที่ขอได้ 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น
* หนังสือรับรองสภาอุนมัติ ภาษาไทย นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น
 
 
 
    หนังสือรับรองสภาอนุมัติ (ภาษาอังกฤษ)
  1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุจำนวนที่ต้องการ

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน

5.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 
 รูปถ่าย(สวมชุดครุยวิทยฐานะ) ขนาด 1 นิ้ว (3x4 ซม.) *
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
5 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ หลังวันอนุมัติผล
 จำนวนที่ขอได้ ไม่จำกัด
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติม 1.หนังสือรับรองสภาอนุมัติ(ภาษาไทย)
2.Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
 
 หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น  
                * แนบรูปถ่ายตามจำนวนที่ขอเอกสาร  
   
  คำชี้แจงเพิ่มเติม
  - รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา(ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
  - เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
  - เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้
 นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
  - วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  *** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***
  - เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  - นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ