หน้าแรก
 ทรานสคริปต์

 หนังสือรับรองสภาอนุมัต

 หนังสือรับรองรอผลสอบ
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
 หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
หนังสือรับรองการลาออก
 หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
 ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใบเกรด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 
 
 

    หนังสือรับรองการลาออก
  1.ขอแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก website

2.เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ลาออก

3.ดำเนินการตรวจสอบจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

    3.1. แผนก/ภาควิชาที่สังกัด (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

    3.2. สำนักหอสมุดกลาง (ทุกระดับชั้นการศึกษาและทุกคณะ)

    3.3. บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย)

4.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5.ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน

6.อัตราค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้
 
 รูปถ่าย(สวมเครื่องแบบนักศึกษา) 3×4 ซม. 1 รูป
 ค่าธรรมเนียม บาท/ฉบับ 40 บาท
 กำหนดเวลาการขอรับเอกสาร
 (นับจากวันที่ยื่นคำขอร้อง)
5 วันทำการ
 ช่วงระยะเวลาที่ขอได้ ดูหมายเหตุและคำชี้แจงเพิ่มเติม
 จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  
   1.กรณีพ้นสภาพจากการสอบต้องให้อนุมัติผลการศึกษาก่อน
   2.กรณีอื่นๆให้ติดต่อสอบถามเป็นรายๆไป
  คำชี้แจงเพิ่มเติม
  -  หนังสือรับรองการลาออก นักศึกษาจะขอได้เพียงครั้งเดียวและฉบับเดียวเท่านั้น
  - รูปถ่ายนักศึกษาจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนถึงวันขอเอกสารการศึกษา
(ด้านหลังรูป เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให้ชัดเจน)
  -  เอกสารที่กำหนดเวลาเกิน 3 วัน เป็นเอกสารที่ต้องเสนอผู้อำนวยการ/คณบดีลงนาม
  -  เมื่อยื่นคำร้องขอแล้วต้องมาขอรับเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง
มิฉะนั้นงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะไม่เก็บรักษาเอกสารไว้  นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเอกสารใหม่
  - วันที่มารับเอกสาร นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบนัดรับเอกสาร
ที่ออกให้โดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
    *** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นรับเอกสารแทน ให้ปฏิบัติดังนี้ ***
  - เขียนหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
ระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเลขที่ SLIP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  - นำ SLIP หรือใบนัดรับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ แนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ