หน้าแรก
 ทรานสคริปต์

 หนังสือรับรองสภาอนุมัต

 หนังสือรับรองรอผลสอบ
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
 หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
หนังสือรับรองการลาออก
 หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
 หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
 ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ใบปริญญาบัตร(ใบแทน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใบเกรด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
 
 
 

      เอกสารทางการศึกษาที่สามารถขอได้
  กรณีที่สำเร็จการศึกษา  
   Transcript
   หนังสือรับรองสภาอนุมัติ
   ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
   หนังสือรับรองเน้นหนักทางการศึกษา
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
   Transcript
   หนังสือรับรองรอผลสอบ
   หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
   หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุน
   หนังสือรับรองเวลาเรียนนอกเวลาราชการ
   หนังสือรับรองคะแนนรายวิชา
   ใบเกรด
กรณีลาออกศึกษาต่อที่อื่น/พ้นสภาพ
   หนังสือรับรองการลาออก
     Transcript